Legal

Disclaimer

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Semmie. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat jij als gebruiker van de website instemt met deze voorwaarden.


De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en alleen bedoeld als algemene informatie. De informatie mag nooit gezien of gebruikt worden als enige vorm van advies of aanbod van welk product of dienst dan ook. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.


De informatie op de website mag niet worden gezien of gebruikt als vervanging van specifiek en professioneel advies.


Aansprakelijkheid

Semmie spant zich in om de inhoud van de website zo actueel en juist mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden teksten en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.


De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Semmie is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.


Het internet is niet altijd een geheel betrouwbare voorziening en bij de toegang tot de website kunnen zich storingen, vertragingen of fouten voordoen. Semmie garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade als de website om welke reden dan ook niet beschikbaar is.


Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Semmie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Rendement

Voor alle op deze website genoemde beleggingsrendementen geldt dat de waarde van beleggingen kan fluctueren en dat rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor toekomstig te behalen rendementen.


Getoonde rendementen op deze website in het beeldmateriaal is enkel ter illustratie en zijn fictief.


De op deze website getoonde rendementen kunnen afwijken en is slechts van informerende aard en is niet bedoeld als beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.


Auteursrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de teksten en materialen op de website behoren toe aan Semmie. Het kopiëren, verspreiden of anderszins gebruik maken van de teksten en materialen van de website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Semmie, behalve indien dit geschiedt voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.


Toepasselijk recht

Op de website en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die in verband met deze disclaimer ontstaan, worden behandeld door de bevoegde rechter in Amsterdam.


Vragen en klachten

Semmie stelt het op prijs wanneer je ons jouw vragen en klachten kenbaar maakt, zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren. Je kunt per e-mail of schriftelijk contact met ons opnemen.


info@semmie.nl
Apollolaan 153
1077 AS Amsterdam


Ook kun je een klacht indienen via de portal van Semmie.


Ben je het niet eens bent met de uitkomst van de afhandeling van jouw klacht, of heb je binnen 8 weken na het indienen van je klacht nog geen reactie van ons ontvangen? Dan kun je je klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID). Dit onafhankelijke instituut is speciaal in het leven geroepen om klachten van consumenten over financiële dienstverleners te behandelen. Zie voor meer informatie: www.kifid.nl


Wijzigingen

Semmie behoudt zich het recht voor in de onderhavige disclaimer wijzigingen aan te brengen, zonder dat daartoe enige aankondiging is vereist.