Legal

Privacy

Semmie hecht veel waarde aan jouw privacy en zal altijd op een zorgvuldige manier omgaan met jouw gegevens. In onze privacyverklaring lees je hier meer over.


Onze privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoekers en klanten van Semmie.nl. De gegevens worden verzameld door Sem.nl B.V. (de vergunning houdende partij achter Semmie.nl).Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen de persoonsgegevens die je ons verstrekt wanneer je:

 • Een account aanmaakt door je e-mailadres en een wachtwoord in te vullen;
 • Een rekening opent door de overeenkomst te tekenen;
 • Contact met ons opneemt via de chat of via het contactformulier op onze website;
 • Wanneer je onze website Semmie.nl bezoekt.


Welke persoonlijke informatie verwerken wij?

 • Als je de website van Semmie bezoekt, dan verwerken wij jouw klik- en gebruikersgedrag van de website.
 • Als je via ons chatsysteem een gesprek start en je bent nog geen klant, dan verwerken wij alleen de gespreksinhoud. Deze inhoud wordt gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren en wordt door voor een periode van 9 maanden bewaard. Hierop volgend wordt de informatie automatisch verwijderd.
 • Als je via ons chatsysteem een gesprek start en je bent al klant, dan wordt de gespreksinhoud gekoppeld aan de klantgegevens uit ons klantenmanagementsysteem. Hierdoor worden onder andere dan de volgende gegevens verwerkt:
  • Locatiegegevens, e-mailadres, leeftijd, nationaliteit, inleg, IP-adres, roepnaam, geslacht, woonland, saldo resultaat, type browser, first seen, woonplaats, geïnde fee
 • Als je bij Semmie een account opent, dan verwerken wij jouw login informatie in de vorm van roepnaam, e-mailadres en wachtwoord.
 • Als je een rekening opent bij Semmie, dan verwerken wij de volgende gegevens:
  • Tenaamstelling: Voorletters, voornamen, achternamen.
  • Adres: Straat + huisnummer, postcode, woonplaats, land.
  • Contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres.
  • ID-informatie: Kopie identiteitsbewijs (paspoort/ID), Paspoortnummer/Identiteitskaartnummer, Vervaldatum paspoort/identiteitskaart.
  • Fiscale informatie: BSN, fiscaal inwonerschap.
  • Geboorte-informatie: Geboorteplaats, nationaliteit, geboortedatum.
  • Financiële gegevens: Tegenrekening nummer, Tenaamstelling tegenrekening,Transactiegegevens (waaronder saldo en automatische incasso gegevens).
  • Beleggersprofiel informatie: Portefeuille-keuze (ESG of Impact) en fondsen-verdeling binnen de betreffende portefeuille, huidige waarde beleggingen en beleggingsresultaat, beleggingsdoel en financiële doelverwachting, risicoprofiel (defensief, neutraal, offensief of zeer offensief).
  • Klantonderzoek informatie: Inkomen en vermogen, beroep, Insider, >1% belang in beursgenoteerde ondernemingen en PEP informatie.
  • App voorkeuren: Pushnotificaties, e-mailnotificaties, wijze van app weergave.
  • Overige: tracking van activiteiten in de Semmie app, user-id's.
  • Communicatie: opgenomen telefoongesprekken, ingelezen chatgesprekken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens naar aanleiding van een bezoek aan onze website of het aanmaken van een account.


Verwerking persoonsgegevens bij opening van een kindrekening

Bij het aanmaken van een kindrekening wordt van de minderjarige alleen de voornaam, achternaam, geboortedatum, nationaliteit, kopie paspoort en geslacht verwerkt. Deze verwerking vindt alleen plaats na uitdrukkelijke toestemming van de ouders/verzorgers van de minderjarige die de kindrekening aanmaken.

Van de ouders/verzorgers van de minderjarige bij een kindrekening worden de onderstaande gegevens verwerkt.

Roepnaam, geboortedatum, geslacht, woonland, postcode en huisnummer, straat en plaats, nationaliteit, geboorteland, fiscaal inwonerschap, alle voornamen zoals in het paspoort, achternaam, geboorteplaats, BSN, geldige legitimatiebewijs zoals die er is met geldige documentnummer en vervaldatum.


Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen, chatten of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om je de mogelijkheid te bieden een klantrekening aan te maken;
 • Om klantdossiervorming op te bouwen;
 • Om te bepalen of het beleggersprofiel bij je voorkeuren past;
 • Om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving;
 • Om klantonderzoek en transactiemonitoring uit te voeren.
 • Om data te analyseren voor Business Intelligence toepassingen ter ondersteuning van het verbeteren van interne bedrijfsprocessen en het nemen van beslissingen.


Op basis van welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens?

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Semmie en de klant.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Algemene wet Rijksbelastingen).
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Semmie inzake (i) het nakomen van de zorgplicht voor haar medewerkers en klanten, (ii) bestaande klanten voorzien in persoonlijk afgestemde content en (iii) het tegengaan van fraude, oplichting of ander onrechtmatig gedrag.


Afweging belangen

 • De gevolgen voor jou als betrokkene zijn dat jouw persoonsgegevens enkel voor de eerder beschreven doeleinden worden gebruikt.
 • Daarnaast heeft Semmie als verwerkingsverantwoordelijke maatregelen getroffen om ongewenste gevolgen voor jou als betrokkene te voorkomen en/of te beperken. Zo beschikt zij over een privacyverklaring, een cookiesverklaring, een privacy beleid, een verwerkingenregister en beschikt zij over verwerkersovereenkomsten met haar verwerkers. Ook voert Semmie jaarlijks een Data Privacy Assessment uit en beschikt zij over een datalekkenbeleid, een datalekkenregister en een privacy by designbeleid ter waarborgen van dataminimalisatie. Voor het behandelen van een privacy verzoek van jou als klant, lead, medewerker of sollicitant beschikt Semmie tevens over een response plan. Tenslotte beschikt Semmie over een digitaal awareness programma. Dit programma wordt ingezet om de kennis van medewerkers op peil te houden op verschillende privacy thema's.
 • Jouw grondrechten op privacy blijven gewaarborgd doordat Semmie jouw rechten als betrokkene zoals gesteld in de AVG naleeft. Binnen Semmie zijn verwerkingen van persoonsgegevens altijd een vervolg op noodzakelijke verwerkingen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst tussen Semmie en jou als betrokkene.


Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Op grond van artikel 52 lid 4 van de Algemene Wet Rijksbelastingen bewaart Sem.nl B.V. gegevens van klanten 7 jaar nadat de klantrelatie is beëindigd.
 • Van personen die het proces van het aanmaken van een klantrekening niet hebben afgerond worden de gegevens na 90 dagen verwijderd.
 • Van personen die via de chat contact hebben opgenomen maar nog geen klantrekening hebben aangemaakt worden de gegevens na 9 maanden automatisch verwijderd.


Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

In het geval je meer informatie wilt over de type persoonsgegevens, verwerkingen, het doel van de overdacht van de gegevens en het land waarin de verwerking plaatsvindt door de derde partijen in opdracht van Sem.nl B.V., kan je een informatieverzoek indienen. Hoe je dit kan doen staat uitgelegd in het onderdeel ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sem.nl B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@semmie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Als het verzoek erg complex blijkt te zijn of als blijkt dat het om meerdere verzoeken gaat, informeren we je binnen de initiële 4 weken dat we de reactietijd om aan jouw verzoek(en) te voldoen verlengen met een extra 4 weken.

Wij willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan via de chat of telefonisch contact op met onze klantenservice of via info@semmie.nl.


Hoe kan je contact met ons opnemen?

Voor alle vragen, verzoeken en klachten omtrent jouw privacy bij Semmie kun je contact met ons opnemen. Je kan een mail sturen naar ons mailadres: info@semmie.nl.

Ga je solliciteren bij Semmie, dan hebben we voor jou een aparte privacyverklaring. Klik hier om deze te lezen.


Wijzigingen statement

Wij behouden het recht voor deze privacyverklaring aan te passen, zonder dat daartoe enige aankondiging is vereist.


Contactgegevens

Sem.nl B.V.
Apollolaan 153, 1077 AS, Amsterdam
info@semmie.nl
020 - 220 3800
www.semmie.nl

Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.