Onze beleggingen

Beleggingsbeleid

Een aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben de ‘Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid’ opgesteld. De toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderschrijft het uitbrengen van de Consumentenbrief. De Consumentenbrief stelt je in staat een goed beeld van het beleggingsbeleid van een beleggingsonderneming te vormen. Hierdoor kun je de afweging maken of dit beleid wel of niet bij je past. Wij geven in dit document de antwoorden op de vragen uit de Consumentenbrief. De Consumentenbrief kun je hier vinden.


Semmie vindt het belangrijk om transparant te zijn en duidelijk inzicht te geven in het beleggingsbeleid en heeft daarom veel aandacht besteed aan de beantwoording van de vragen in de consumentenbrief. Als je meer wil weten over ons beleggingsbeleid, neem dan contact met ons op via info@semmie.nl.


1. Op welke beleggingsovertuigingen baseert Semmie haar dienstverlening?


“Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en de inrichting van het beleggingsproces van de organisatie? Wat onderscheidt het beleggingsbeleid van dat van andere?”


Bij Semmie bouw je eenvoudig vermogen op door periodiek geld te storten op een beleggingsrekening. Op je beleggingen haal je naar verwachting een hoger rendement dan op de spaarrekening, ook al kunnen we dit natuurlijk niet garanderen. Het voorkomen van grote verliezen is de basis van lange termijn vermogensgroei. Grote verliezen worden voorkomen door goed te spreiden over verschillende beleggingscategorieën, sectoren en regio’s. De verdeling van het vermogen over aandelen, vastrentende waarden, vastgoed, grondstoffen, etc. is het belangrijkste voor het eindresultaat. Klanten van Semmie zijn vooral young professionals, kinderen, ouders en grootouders.


Het loont om te beleggen in bedrijven die duurzaamheid serieus nemen. Onderzoeken hebben aangetoond dat duurzame bedrijven, een gezonder toekomstperspectief hebben en ook langer blijven bestaan. De duurzame resultaten van een onderneming beïnvloeden de financiële resultaten positief. Het rendement van duurzame beleggingen doet daarom niet onder voor andere beleggingen. Semmie maakt beleggen transparant en eenvoudig en belegt daarom vooral in indexfondsen.


2. Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert Semmie?


“Maakt de beleggingsonderneming bijvoorbeeld gebruik van modellen, van fundamentele of technische analyse, kwantitatieve analyse of marktgevoel? Waar in de dienstverlening worden actieve keuzes gemaakt? Welke keuzes zijn dat? Hoe borgt de beleggingsonderneming dat de beleggingsstrategie consistent wordt uitgevoerd?”


Het uitgangspunt bij het samenstellen van de beleggingsportefeuille is de verdeling van beleggingen wereldwijd. De efficiënte markt hypothese veronderstelt dat alle beschikbare informatie in de prijzen is verwerkt. De marktverdeling weerspiegelt de optimale portefeuille op lange termijn. Op middellange termijn kunnen waarderingen afwijken van de lange termijn trends. Semmie maakt een inschatting van het verwachte rendement en risico en belegt in de categorieën met een goede rendement/risico verhouding.


Bij de samenstelling van de portefeuille belegt Semmie niet alleen op basis van de marktkapitalisatie zoals pure index beleggers doen. Aanhangers van factor beleggen veronderstellen bijvoorbeeld dat aandelen van kleinere bedrijven beter presteren dan aandelen van grote bedrijven.


Andere factoren die Semmie kan meenemen in de portefeuille zijn:

 • Value – aandelen met een lage waardering uitgedrukt in Koers/winst, Koers/boekwaarde, dividend rendement
 • Hoog dividend – aandelen met een hoog dividend
 • Minimum volatility – aandelen met een lage bewegelijkheid uitgedrukt in standaarddeviatie, beta
 • Quality – aandelen van bedrijven met een hoge en stabiele winstmarge en groeiende winst
 • Momentum – aandelen met een beter dan gemiddelde koersontwikkeling


Op basis van het vastgestelde beleid worden beleggingsbeslissingen voorgesteld. Deze worden ingebracht en besproken in de beleggingsvergadering. Na uitvoering wordt periodiek gecontroleerd of de portefeuille invulling nog aansluit bij de gewenste verdeling.


3. In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?


“Zijn er specifieke categorieën, producten en/of (type) instrumenten waar wel of juist niet in wordt gehandeld/belegd? Waarop is die keuze gebaseerd?”


De investment beliefs geven aan dat Semmie belegt in transparante, goed verhandelbare en eenvoudige beleggingen. Ingewikkelde beleggingsoplossingen zoals hedge funds en gestructureerde producten worden uitgesloten.


Semmie belegt in de volgende beleggingscategorieën:

 • Aandelen ontwikkelde markten (waaronder beursgenoteerd vastgoed)
 • Aandelen opkomende markten
 • Staatsobligaties
 • Kredietwaardige bedrijfsobligaties
 • Hoogrenderende bedrijfsobligaties
 • Obligaties opkomende markten


Semmie belegt in deze categorieën vooral door middel van indexfondsen. Indexfondsen hebben lage kosten, zijn transparant en gemakkelijk verhandelbaar. Waar mogelijk kiest Semmie voor een index waarin bedrijven zijn beoordeeld op basis van duurzame criteria.


4. Bij advies of beheer over de hele portefeuille: Hoe wordt de portefeuille opgebouwd?


“Zijn er beperkingen bij de opbouw van de portefeuille? Hoe zijn die vastgelegd en hoe worden die gemeten? Hoe komt de beleggingsonderneming tot een bepaalde verhouding tussen de beleggingscategorieën op de lange termijn (strategische asset allocatie). Welke vrijheid heeft de onderneming voor het beleid op de korte termijn (tactische asset allocatie)? Wat is het beleid bij het afdekken van vreemde valuta’s en het gebruik van geleend geld?”


Semmie houdt voor haar klanten drie profielen aan met een oplopend rendement en risico:

 • Portfolio Defensief 70% obligaties, 30% aandelen
 • Portfolio Neutraal 50% obligaties, 50% aandelen
 • Portfolio Offensief 30% obligaties, 70% aandelen


Op basis van de tactische visie kan Semmie de gewichten binnen bandbreedtes aanpassen om op die manier het rendement te verhogen maar vooral om het risico te verlagen. Semmie maakt gebruik van beleggingen buiten het Eurogebied die in vreemde valuta als US dollar en Japanse Yen noteren. De focus op risicobeheer zorgt ervoor dat zeer bewust wordt omgegaan met het vreemde valuta risico en dat niet wordt belegd met geleend geld.


5. Bij uitspraken over te verwachten rendementen en risico’s: “Hoe komt Semmie tot deze verwachtingen?


“Hoe komt de beleggingsonderneming tot deze verwachtingen? Hoe maakt de Beleggingsonderneming de afweging tussen rendement, risico en kosten? Hoe beïnvloeden de verwachtingen de beleggingsbeslissingen van de beleggingsonderneming? Welke risicomaatstaven worden gehanteerd?”


Semmie heeft de aanbevelingen uit de leidraden van de AFM gebruikt voor het schatten van de rendementen en risico’s. De indeling in beleggingscategorieën en de schatting van standaarddeviaties en correlaties zijn gebaseerd op het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010 van de VBA Beleggingsprofessionals (VBA). De VBA heeft haar aanbevelingen geactualiseerd in het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2015. In de rendementen per beleggingscategorie zijn nog geen kosten in meegenomen, dit zijn dus bruto rendementen.


Op basis van de bovengenoemde inschattingen én de gemiddelde verdeling van de modelportefeuilles heeft Semmie verwachte rendementen en risico’s berekend. Voor de gemiddelde verdeling van de modelportefeuille wordt gebruik gemaakt van de vooraf vastgestelde bandbreedtes per beleggingscategorie. De onderstaande tabel geeft inzicht in het verwachte rendement en risico:


Beleggingscategorie Gewicht Defensief Neutraal Offensief

Liquiditeiten


1%

1%

1%

Obligaties


69%

49%

29%

 • Staatsleningen EMU

50%

34,00%

24,00%

14,00%

 • Bedrijfsobligaties Investment grade Euro

40%

28,00%

20,00%

12,00%

 • Staatsleningen opkomende markten (lc)

10%

7,00%

5,00%

3,00%

Aandelen


30%

50%

70%

 • Aandelen ontwikkelde markten

85%

25,50%

42,50%

59,50%

 • Aandelen opkomende markten

15%

4,50%

7,50%

10,50%

Verwacht rendement


3,93%

4,64%

5,35%

Verwacht risico


5,42%

7,89%

10,63%

Het risico is weergegeven in standaarddeviatie. De standaarddeviatie is een maatstaf voor de jaarlijkse variatie van de rendementen. In 97,5% van de gevallen bevindt het jaarlijkse rendement zich boven: het verwachte rendement – 2 * standaarddeviatie. Deze grens ligt voor defensief op -6,91%, voor neutraal bij -11,14% en voor offensief -15,91%. De bovenstaande berekening is op basis van een gemiddelde portefeuille die binnen ons beleggingsbeleid past. Dit kan afwijken ten aanzien van de huidige portefeuille.


Let op: Dit zijn indicaties en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.


Semmie let scherp op de kosten van de beleggingen. Waar de rendementen van jaar op jaar onzeker zijn, zijn de kosten een vast gegeven. Daarom selecteren we in principe goedkope indexfondsen (trackers), tenzij deze niet beschikbaar zijn.


6. Hoe kun je als (potentiële) cliënt het beleggingsbeleid van Semmie beoordelen?


“Welke maatstaven moet je als cliënt gebruiken om het beleggingsbeleid en beleggingsresultaten te beoordelen? En op welke termijn (horizon) is een beoordeling van het beleid en resultaten zinvol?”


Cliënten kunnen het beleggingsbeleid en de resultaten goed beoordelen door de informatie op de website te lezen. Op de website plaatsen wij periodieke updates over de marktomstandigheden, de portefeuille en de resultaten. In deze documenten lichten wij overwegingen bij onze beslissingen over aan- en verkopen in de portefeuille toe en het resultaat van deze beslissingen. Om de resultaten te beoordelen adviseren wij een periode van minimaal 12 maanden.


Cliënten hebben via het dashboard van Semmie 24/7 inzicht in de ontwikkeling en de resultaten van de portefeuilles.

Start nu met beleggen

Je opent in 5 minuten online een rekening. Semmie is dagelijks opzegbaar dus je zit nergens aan vast.

Basic

Vanaf €50

Alles om professioneel te beleggen


 • Duurzame beleggingsportefeuille
 • 0,7% fee per jaar (+0,26% fondskosten)
 • Automatische rebalancing
 • Dividend herinvestering
 • Dagelijks bereikbaar tot 22.00
Nu starten
Meer informatie
Premium

€25.000+

Nog meer service voor minder fee


 • Alle Basic features
 • 0,5% fee per jaar (+0,26% fondskosten)
 • Eigen contactpersoon
Nu starten
Meer informatie
Risicoloos beleggen bestaat niet.
Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Getoonde rendementen in het beeldmateriaal zijn fictief.

© Semmie 2020. Kamer van Koophandel nummer 30226925. Wij zijn te vinden op Generaal Vetterstraat 75C, 1059 BT, Amsterdam.